Psykodynaaminen psykoterapia/ psykoanalyyttinen psykoterapia

Psykodynaaminen psykoterapia perustuu syvälliseen teoriaan siitä, miten ihmisen persoonallisuus rakentuu ja miten psyykkiset vaikeudet syntyvät eri kehitysvaiheissa. Perusajatus on, että menneisyys vaikuttaa nykyisyyteen. Psykodynaamisessa terapiassa käydään läpi elämänhistoriaa ja lähestytään myös lapsuuden kokemuksia tavoitteena ymmärtää, miten ne ovat vaikuttaneet oman mielen kehittymiseen. Ihminen rakentuu suhteissa ja ihmissuhteiden tutkiminen on tärkeä osa psykodynaamista terapiaa. Työskentelyn keskiössä ovat nykyhetkessä heräävät tunteet ja ajatukset. Nykyisyyttä tarkastellaan menneiden kokemusten valossa, pyritään ymmärtämään vaikeuksien ja oireiden taustaa ja merkitystä, omaa yksilöllistä tapaa kokea asioita.

Psykodynaamisessa terapiassa ajatellaan, että ihmisen mieli suojautuu vaikeilta ja tuskallisilta kokemuksilta piilottamalla niitä tietoisuuden tavoittamattomiin. Kokemukset eivät kuitenkaan poistu muistoistamme, vaan voivat nousta pintaan erilaisina psyykkisinä oireina, ahdistuksena, mielialavaikeuksina tai ruumiillisina tuntemuksina. Puhutaan tiedostamattomista ristiriitaisista kokemuksista. Voi olla vaikeaa helpottaa oloaan silloin, kun ei tavoita oreiden taustalla olevia asioita.

Psykodynaamisen psykoterapian tavoitteena on lisätä tietoisuutta omia kokemuksia kohtaan. Tietoisuuden lisääntyminen nähdään avaimena sille, että voi alkaa ymmärtää kaikkia erilaisia, myös vaikeita ja häpeällisiä puolia itsessään. Tämän myötä voi tulla mahdolliseksi integroida eli liittää myös aiemmin torjuttuja puolia osaksi eheää minäkuvaa.

Psykodynaaminen psykoterapeutti työskentelee tutkivalla otteella, ennemmin seuraa asiakkaan ajatuskulkua kuin ohjailee tai tarjoaa ratkaisuja. Tarkoituksena on luoda asiakkaalle tila, jossa olisi mahdollisimman suuri vapaus puhua kaikesta, mitä mielessä on. Yhteistyösuhde ja hyväksyvä, turvallinen, ilmapiiri ovat terapian kulmakiviä. Asiakkaan oma rooli on merkittävä psykodynaamisessa psykoterapiassa. Terapiassa kävijä vie keskustelua asioihin, jotka ovat hänelle tärkeitä kullakin hetkellä. Psykodynaaminen psykoterapia sopii ihmiselle, jolla on tarvetta ja halua tutkia omaa mieltään.

Nuorten ja nuorten aikuisten psykoterapiat

Perinteisesti psykodynaaminen terapeutti antaa paljon tilaa asiakkaan ajatusten vapaalle muotoutumiselle. Terapeuttien aktiivisuus ja tapa tehdä työtä kuitenkin vaihtelevat. Etenkin nuorten ja nuorten aikuisten psykoterapioissa terapeutti muokkaa omaa toimintaansa asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja terapeutin rooli on usein aktiivisempi kuin perinteisessä asetelmassa. Nuorten psykoterapiat räätälöidään aina yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi.  

Psykodynaamista yksilöpsykoterapiaa tarjoaa Anne Jansson.