Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Aki Miettinen traumapsykoterapia & työnohjaus Oy

Y-tunnus: 3153212-2
Voionmaankatu 32
40700 Jyväskylä
p. 040 1421759

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Aki Miettinen
Miettinen.tyonohjaus@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Terapiapalveluiden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään terapiapalveluiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon.

5. Rekisterin tietosisältö

• etunimi ja sukunimi
• osoite
• terapiapalvelun tilaaja
• yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero
• maksusitoumuksen voimassaoloaika, käynti- ja tapaamismäärät sekä hintatiedot
• osoite- ja laskutustiedot
• terapiapalvelun tuottavan terapeutin nimi
• maksusitoumuksesta vastaavan lääkärin nimi

Asiakkuuden johdosta rekisteriin mahdollisesti merkittävät tiedot:
• käyntien päivämäärät
• muut asiakkaan omasta aloitteesta annetut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan perustiedot kerätään asiakkaan kanssa tehtävästä sopimuksesta tai maksajatahon maksusitoumuksesta ja asiakassuhteen aikana rekisterinpitäjälle mahdollisesti tehdyistä ilmoituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä luovutetaan tietoja kulloinkin voimassa olevan lain mukaan viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tietoja voidaan siirtää tai ne voidaan kerätä suoraan rekisterinpitäjän sopimuskumppaneille. Tällöin tietojenkäsittelyä koskevat velvollisuudet on järjestetty osapuolten välisin sopimuksin. Tietoja voidaan siirtää käsittelynteknisen toteuttamisen johdosta tietosuoja-asetuksen ja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään, käytetään lain vaatimia turvatoimenpiteitä. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tai luovuttaa, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta sekä oikeusvaateilta puolustautumista varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä rekisterinpitäjien ja niiden toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää kanta-asiakasrekisteriä rekisterinpitäjän myöntämän käyttöoikeuden perusteella. ATK-pohjainen järjestelmä on suojattu ulkoapäin palomuurisuojauksin ja muin teknisin turvatoimenpitein. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä koskee vaitiolovelvollisuus. Tiedot poistetaan asiakkuuden päättymisen jälkeen. Henkilötietoja ei säilytetä pääsääntöisesti manuaalisissa rekistereissä. Manuaalisestikäsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa, ja paloturvallisissa säilytystiloissa.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on palveluntuottajien Aki Miettinen traumapsykoterapia & työnohjaus Oy, Psykoterapia Anne Jansson, Psykologipalvelut Mirva Liikamaa, Psykoterapiapalvelu Tuula, Psykoterapeutti Riikka Huohvanainen, tmi Tiina Wiklund ja Jyväskylän psykoterapiapalvelut asiakasrekistereissä. Pyynnön voi tehdä kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä, joka asiakkaan tulee toimittaa rekisteriasioita käsittelevälle yhteyshenkilölle kirjeitse tai sähköpostitse. Tarkastuspyynnössä on ilmoitettava tiedustelijan henkilöllisyys sekä osoite. Tietojen antaminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys.