Sensomotorinen psykoterapia

Sensomotorinen psykoterapia

Sensomotorisella psykoterapialla voidaan hoitaa traumojen ja kiintymyssuhdevaurioiden seurauksia. Psykoterapiassa perinteisesti työskennellään ajatusten, uskomusten ja tunteiden kanssa kielen alueella. Usein vähemmälle huomiolle voi jäädä se, miten esimerkiksi trauma on tallentunut kehoon. Sensomotorisessa lähestymistavassa on kielellisen työskentelyn lisäksi erityinen painopiste kehollisen kokemuksen ja reaktioiden työstämisessä erilaisia keho-orientoituneita menetelmiä hyödyntäen.

Tiedetään, että trauma vaikuttaa kehoon syvällisesti autonomisen hermoston reaktioiden myötä ja trauman oireet voivat ilmetä moninaisina kehollisina oireina, jotka tuottavat kärsimystä ja heikentävät toimintakykyä. Sensomotorisessa psykoterapiassa keskitytään ensin asiakkaan kokonaistilan vakauttamiseen ja oireiden lievittämiseen, pyritään vahvistamaan itsesäätelytaitoja ja toimintakyvyn lisääntymistä. Vasta tämän jälkeen siirrytään kokemusten työstämiseen ja integrointiin. Sensomotorisen psykoterapian teoriapohja on tieteellisesti laajasti hyväksytyissä ja tutkituissa kiintymyssuhdeteorioissa sekä neurotieteessä.

Sensomotorista lähestymistapaa työssään käyttävät Sonja Boltz-Paananen, Riikka HuohvanainenMirva Liikamaa ja Aki Miettinen ja Tuula Poutiainen.